ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΩΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 1. Η παρούσα σύμβαση αφορά και εφαρμόζεται αποκλειστικά για την εξ αποστάσεως

πώληση μέσω διαδικτύου των προϊόντων που περιγράφονται και απεικονίζονται στην ιστοσελίδα www.doromoo.gr (εφεξής «doromoo» ή πωλητής). H ιστοσελίδα www.doromoo.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης, διάθεσης και πώληση των προϊόντων, μέσω του Διαδικτύου,  της εταιρείας «DOROMOO Ε.Ε.»

 1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται εγγράφως σε άλλα έγγραφα

αποποίησης ευθύνης, πολιτικές όρους χρήσης ή άλλες ειδοποιήσεις της παρούσας Ιστοσελίδας, οι παρόντες όροι χρήσης, η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η πολιτική για τα Cookies και τυχόν έγγραφα που αναφέρονται σε αυτά, αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την «doromoo» σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

3.1 Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής χάριν συντομίας, οι «Όροι Χρήσης»). Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο εξής θα καλείται για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί παραγγελία / αγορά προϊόντων.3.2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν την αγορά προϊόντων στο www.doromoo.gr (εφεξής ο «doromoo»ή «ιστοσελίδα») είναι αυτές που περιγράφονται λεπτομερώς στο παρόν κείμενο και στην ιστοσελίδα , δηλώνεται ρητά ότι η παρούσα σύμβαση δεν ρυθμίζει την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών από άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν παρουσία στον ιστότοπο μέσω συνδέσμων, παραθύρων, διαφημίσεων κλπ. Ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για την πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών που παρέχονται κατ’ αυτό τον τρόπο από άλλους πωλητές ή παρόχους.3.3 Κάθε χρήστης/πελάτης που εισέρχεται και συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω της ιστοσελίδας αυτής θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, και όλους τους υπόλοιπους όρους της ιστοσελίδα χωρίς καμία εξαίρεση.3.4  Ο πελάτης καλείται να διαβάσει την παρούσα σύμβαση και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας που εμπεριέχει την πρόταση διάθεσης του πωλητή, τις προϋποθέσεις διαδικτυακής πώλησης, τους όρους πληρωμής, επιστροφής, παράδοσης και γενικά όλες τις προϋποθέσεις της εξ’ αποστάσεως – διαδικτυακής πώλησης. Εάν δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους χρήσης, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η συνέχιση της χρήσεις της ιστοσελίδας και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει ρητή αποδοχή των όρων αυτών από το πελάτη.3.5 Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως,  οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν.2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ131/2003(ΦΕΚ Α᾽᾽116/16.05.2003). Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον είναι δικαιοπρακτικό ικανός  τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων.3.6. Απαγορεύεται η παροχή ψευδών ή/και εφευρεθέντων δεδομένων. O πωλητής εξαιρείται από οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό.3.7 Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από ανήλικα άτομα (ή κάτω των 18 ετών). Το πρόσωπο που χρησημοποιεί την ιστοσελιδα εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών, ότι δεν είναι δικαστικά περιορισμένος και ότι έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα προς σύναψη ενοχικής σύμβασης.

 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H «doromoo» δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της «doromoo» όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η «doromoo», στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής, κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών, οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

5.1 Με τη σύναψη της σύμβασης, ο πελάτης θα λαμβάνει την επιβεβαίωση παραγγελίας και αποστολής μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην υποδειχθείσα από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση για την επιβεβαίωση της  παραγγελίας.5.2 Με την υποβολή της παραγγελίας, ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης εξ’ αποστάσεως πώλησης, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι έχει λάβει γνώση ότι στους όρους μπορεί να συμπεριλαμβάνονται πιθανόν δυσμενείς για αυτόν όροι (όπως τήρηση παραστατικών πώλησης για προϊόντα με εγγύηση, ορισμό αποκλειστικής δικαιοδοσίας δικαστηρίων κ.λπ.).5.3 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία μέσω e-mail ή τηλεφώνου πριν αποστείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας και αποστολής.5.4 Ο πωλητής μπορεί να επιλέξει να μην επεξεργαστεί την παραγγελία που δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας ή εκείνη που είναι ελλιπής ή λανθασμένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης θα ενημερώνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών μέσω e-mail για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η πρόταση παραγγελίας του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα αποδεσμεύεται το ποσό που έχει παρακρατηθεί στην επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.5.5 Ο πωλητής θα παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα το συντομότερο δυνατό, εντός των ημερών που θα σημειωθούν σε κάθε παραγγελία/αγορά (λαμβάνοντας υπόψη και τη μέθοδο αποστολής που επέλεξε ο πελάτης) και σε κάθε περίπτωση, με βάση τη διαθεσιμότητα των προϊόντων το αργότερο σε 30 (τριάντα) ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί. Ο πωλητής επιφυλάσσει  τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας5.6 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει παραγγελίες από πελάτη με τον οποίο υπάρχει δικαστική διαμάχη ή/και διαφορά σχετικά με προηγούμενη παραγγελία. Αυτό ισχύει επίσης για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο πωλητής θεωρεί τον πελάτη ακατάλληλο, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, προηγούμενων παραβιάσεων των όρων της σύμβασης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ιδιαίτερα εάν ο πελάτης έχει εμπλακεί σε δόλια ενέργεια οποιουδήποτε είδους.5.7 Διαθεσιμότητα προϊόντων : Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του προϊόντος που παρήγγειλε ο πελάτης και/ή, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα ή για οποιοδήποτε λόγο που σχετίζετε με τους προμηθευτές της εταιρείας ή λόγους ανωτέρας βίας, η «doromoo»  θα επικοινωνήσει με το πελάτη  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή / και τηλεφώνου ή SMS, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, για ενημέρωση του για τον πιθανό χρόνο παράδοσής της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, έχει τη δυνατότητα, εφόσον το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά. Επίσης, η «doromoo» διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορεί να παραγγείλει.5.8 Παρόλο που ο πωλητής υιοθετεί συνεχώς μέτρα για να διασφαλίζει ότι οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν πιστές αναπαραστάσεις των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης κάθε πιθανής τεχνολογικής λύσης για την ελαχιστοποίηση ανακριβειών, ορισμένες παραλλαγές είναι πάντα δυνατές λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών ανάλυσης χρώματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείται. Κατά συνέπεια, ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανεπάρκεια των γραφικών αναπαραστάσεων των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο για τους προαναφερθέντες τεχνικούς λόγους, καθώς τέτοιες αναπαραστάσεις είναι απλώς ενδεικτικές.

 1. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται στον πελάτη από τη στιγμή που αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος που έχει ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων.Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια του είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά της «doromoo»  όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους αν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη.

 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7.1 Στα προϊόντα που ο πωλητής θα προσφέρει την δυνατότητα της εξατομίκευσης ορισμένων προϊόντων (εφεξής «εξατομικευμένα προϊόντα») από μέρους του πωλητή, με την επισύναψη σε αυτά κάποιας λέξης, συμβόλου, αριθμού ή πρότασης (εφεξής «κείμενο»). Το κείμενο αυτό δεν μπορεί ποτέ να είναι προσβλητικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, βλάσφημο, ρατσιστικό, μεροληπτικό, ούτε μπορεί να περιέχει απειλές και υποκινήσεις βίας, ούτε να φέρει ονόματα ή ψευδώνυμα γνωστών προσωπικοτήτων ή να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων γενικότερα, ιδίως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα σήματα κατατεθέντα τρίτων μερών. Σε κάθε περίπτωση, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε κείμενο που παραβιάζει τα παραπάνω και γενικά, οποιοδήποτε κείμενο που μεταδίδει μήνυμα που θεωρείται ακατάλληλο από τον πωλητή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς καμία εξήγηση στον πελάτη. Η απόφαση του πωλητή να απορρίψει το κείμενο που προτείνει ο πελάτης θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της πρότασης παραγγελίας. Υποβάλλοντας κάποια παραγγελία για εξατομικευμένα προϊόντα, ο πελάτης:-  Δηλώνει ότι θα αναλάβει κάθε ευθύνη σχετικά με το ζητούμενο κείμενο,- Δηλώνει και εγγυάται ότι το κείμενο που ζητήθηκε για το εξατομικευμένο προϊόν δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις- Δηλώνει ότι θα αποζημιώσει και θα απαλλάσσει τον πωλητή από τυχόν υποχρεώσεις, έξοδα, ζημιές και απώλειες που υποστεί ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε κειμένου που επισυνάπτεται στο εξατομικευμένο προϊόν,- Εγγυάται στον πωλητή, το μη αποκλειστικό, αμετάκλητο, ατελές, πλήρως μεταβιβάσιμο σε τρίτους δικαίωμα χρήσης και αναπαραγωγής του κειμένου που επέλεξε ο πελάτης για τα εξατομικευμένα προϊόντα.7.2 Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εξατομικευμένων προϊόντων και το γεγονός ότι κατασκευάζονται ειδικά για τον πελάτη, δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους, η επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάστασή τους, επομένως αποκλείεται ρητά το δικαίωμα υπαναχώρησης. Επομένως, το άρθρο 7 της παρούσης σύμβασης δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εξατομικευμένων προϊόντων.

 1. ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τη νομοθεσία της Ελλάδας, όλες οι αγορές που γίνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).8.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων (εφεξής «τιμή/ές») και τα έξοδα αποστολής (εφεξής «Έξοδα αποστολής») είναι εκείνες που αναφέρονται στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας. Πρέπει να θεωρείται ότι οι τιμές και τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνουν φόρους (ΦΠΑ), δασμούς και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με δασμούς (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παραγγελία), εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος.8.2 Η «doromoo»  διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Βέβαια ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά το χρόνο παραλαβής του εμπορεύματος, το τίμημα το οποίο αναγράφονταν στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν κατά το χρόνο παραγγελίας.8.3 Παρά τις προσπάθειες, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ότι για ορισμένα προϊόντα που υπάρχουν στον ιστότοπο, μπορεί να υποδηλώνεται κατά λάθος διαφορετική τιμή από την πραγματική. Εάν, λόγω τεχνικών σφαλμάτων, υλικών σφαλμάτων ή άλλων προβλημάτων, η τιμή που αναφέρεται στον ιστότοπο είναι χαμηλότερη από τη σωστή τιμή πώλησης του προϊόντος, ο πωλητής θα επικοινωνεί με τον πελάτη για να επαληθεύσει εάν επιθυμεί να αγοράσει το προϊόν στη σωστή τιμή. Σε περίπτωση που ο πελάτης εκφράσει ότι δεν επιθυμεί να προχωρήσει στην αγορά του προϊόντος με αυτή την τιμή, η πρόταση παραγγελίας θα ακυρώνεται. Εάν η τιμή που αναφέρεται στον ιστότοπο είναι υψηλότερη από τη σωστή τιμή πώλησης του προϊόντος, θα χρεώνεται η χαμηλότερη τιμή.9.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 9.1 Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές μόνο εντός τουΕλλαδικού χώρου, της Κύπρου και Ευρώπης και Μέσης Ανατολής ενώ οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ – 17:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών και/ή ανωτέρας βίας.

 1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της παραγγελία πραγματοποιείται με μία από τις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα  ῾῾Πολιτική Πληρωμής᾽᾽ του ιστότοπου.10.1  Μέθοδος Πληρωμής της παραγγελίαςα) Πληρωμή μέσω Πιστωτικής/ Χρεωστικής Κάρτας:  Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις αγορές του με την χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «doromoo» δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, AmericanExpress και Diners. Οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα «doromoo» προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Για τις αγορές με την πιστωτική κάρτα του πελάτη, πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Πρέπει ο πελάτης να συμπληρώσει τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής του κάρτας. Η χρέωση της κάρτας πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου της εγκυρότητάς της, πιστοποίησης των στοιχείων της και της διαθεσιμότητας υπολοίπου. Εφόσον απορριφθεί η συναλλαγή από την τράπεζα τότε η αγορά δεν πραγματοποιείται. Τίθεται υπ’ όψιν ότι ο πωλητής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική κάρτα του πελάτη, την οποία διαχειρίζεται απευθείας τρίτο μέρος που διαχειρίζεται την πληρωμή. Συνεπώς, ο πωλητής δεν θα λαμβάνει τέτοια δεδομένα, ούτε θα τα αποθηκεύει. Επομένως, ο πωλητής σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για δόλια χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών τρίτων.Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας ή νομικού προσώπου, τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας ή νομικού προσώπου.β) Κατάθεση σε τράπεζαΣε αυτή την περίπτωση ο πελάτης ολοκληρώνει την παραγγελία του χωρίς να γίνει η πληρωμή.  Συνεπώς η παραγγελία παραμένει εκκρεμής και οριστικοποιείται μόνο (και αρά αρχίζει η διαδικασία εκτέλεσης της) κατόπιν της κατάθεσης του συνολικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της «DOROMOO E.E »  που αναφέρεται στην ενότητα  ῾῾Πολιτική Πληρωμής᾽᾽, γράφοντας ως αιτιολογία τον αριθμό παραγγελίας(Order ID)  και το όνομα στο οποίο έγινε η παραγγελία.  Ο πελάτης υποχρεούται να πραματοποιήσει την κατάθεση της πληρωμής της παραγγελίας του το αργότερων σε 24 ώρες από την διαδικασία της τοποθέτησης της προκειμένης παραγγελίας, αλλιώς η παραγγελία ακυρώνεται. Σημειώνεται ότι ο πελάτης πρέπει να επωμιστείτε εξολοκλήρου τα διατραπεζικά έξοδα (προμήθεια) αυτής της συναλλαγής.γ) Μέθοδος με  EveryPayΕπιλέγοντας τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής η συναλλαγή θα γίνεται μέσω της ασφαλούς σελίδας του EVERY PAY  ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρίσκονται στην συγκεκριμένη ιστόσελίδα.δ) Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο του πελάτη (αντικαταβολή): Μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου πληρωμής, ο πελάτης πρέπει να καταβάλλει σε μετρητά την αντίστοιχη αξία της παραγγελίας του κατά την παραλαβή της από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών. Η αντικαταβολή προσφέρεται σαν τρόπος πληρωμής μόνο για παραδόσεις εμπορευμάτων εντός Ελλάδας.10.2 Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, από 03.01.2012 παραστατικά αξίας άνω των 500€ προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 500€ προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

 • Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η παράδοση ή αποστολή των παραγγελιών πραγματοποιείται  με τους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα ῾῾Τρόποι Αποστολής᾽᾽ του ιστότοπου.11.1 Κάθε αποστολή περιέχει:- Τα παραγγελθέντα προϊόντα και τυχόν δώρα,- Το νόμιμο φορολογικό παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο)- Πληροφορίες και υλικό μάρκετινγκ.11.2 Τα προϊόντα θα παραδίδονται από ταχυμεταφορέα τον οποίο θα προσδιορίζει ο πωλητής. Ο πελάτης μπορεί να συμβουλεύεται την ενότητα «Τρόποι Αποστολής» του ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το κόστος, τους χρόνους και τις μεθόδους αποστολής. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο πελάτης.11.3 Η παράδοση του προϊόντος γίνεται μόνο στον αγοραστή και απαιτείται η επίδειξη στον ταχυμεταφορέα της πρωτότυπης ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτηθέντος την παραγγελία και η καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων.Μετά την υπογραφή – αποδοχή του πελάτη-παραλήπτη του σχετικού Δελτίου Αποστολής, δεν θα είναι δυνατό να αναγνωρίζονται τυχόν αμφισβητήσεις που αφορούν την παράδοση.11.4 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παράδοση των προϊόντων που έχουν αποσταλεί στη διεύθυνση που έχει επιλέξει ο πελάτης, η παραγγελία θα ακυρώνεται και θα επιστρέφεται ολόκληρο το καταβληθέν ποσό. Αυτό θα γίνεται χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται για εξατομικευμένα προϊόντα (ποσό προϊόντος και έξοδα) και για έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 12 δεν θα επιστρέφεται.11.5 Αφού γίνει η παραλαβή των προϊόντων, είναι ευθύνη του πελάτη να επαληθεύει την ακεραιότητά τους αμέσως και να ελέγχει για τυχόν άμεσα εμφανείς ζημιές στη συσκευασία (για παράδειγμα βρεγμένο ή κατεστραμμένο περιτύλιγμα κ.λπ.) και στο ίδιο το προϊόν. Σε περίπτωση ανωμαλιών, ο πελάτης θα πρέπει να τις αναφέρει αμέσως, φροντίζοντας ώστε να τις σημειώσει ο ταχυμεταφορέας και να απορρίπτει την παράδοση. Διαφορετικά, ο πελάτης θα χάνει το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του σε σχέση με το παραπάνω.11.6 Η ιστοσελίδα είναι δομημένη με λειτουργίες που επιτρέπουν στον πελάτη να έχει πρόσβαση σε αυτή και να υποβάλλει παραγγελίες, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή την γεωγραφική του τοποθεσία. Ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προϊόντα σε μια διεύθυνση παράδοσης της επιλογής του, υπό την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση βρίσκεται εντός της χώρας που αντιστοιχεί στην ιστοσελίδα στον οποίο έγινε η παραγγελία.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Η πολιτική αλλαγών/επιστροφών των παραγγελιων αναφέρονται στην ενότητα ῾῾Πολιτική Επιστροφών ᾽᾽του ιστότοπου.Η «doromoo»  στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο του πελάτη δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνει το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή του γρήγορα και εύκολα. Η δε «doromoo»  είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, κατωτέρω, αναπτύσσονται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις  επιστροφών προϊόντων.12.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗΓια να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα υπαναχώρησης:Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς και να επιστρέψει την παραγγελία του μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ο πελάτης πρέπει να υποβάλει δήλωση υπαναχώρηση και επιστροφής της

παραγγελίας στον πωλητή <<doromoo>>  με mail στην <<doromoo>> ή να κάνει κλικ στο σύνδεσμο (link) στην ενότητα «Πολιτική Επιστροφών».

 • αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς

στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόν γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής, έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η «doromoo» θα αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης, άμεσα κατόπιν

αυτή περιέλθει σε αυτήν.

 • Ο πελάτης πρέπει να αποστείλει τα προϊόντα <<doromoo>>, στην κατάλληλη

Συσκευασία τους.

 • Τα προϊόντα που επιστρέφονται μέσω της άσκησης του δικαιώματος

υπαναχώρησης (εφεξής «επιστρεφόμενα προϊόντα») πρέπει να επιστρέφονται στο σύνολό τους, εξαιρουμένης της δυνατότητας επιστροφής μόνο ορισμένων μερών των προϊόντων αυτών,

 • Τα εξατομικευμένα προϊόντα, τα προϊόντα που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας

εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, φορεθεί, πλυθεί,

λερωθεί ή καταστραφεί και δεν πρέπει να εμφανίζουν σημάδια χρήσης,

 • Δεν επιτρέπεται η επιστροφή των προϊόντων που είναι σε έκπτωση, εξατομικευμένα

προϊόντα, προσφορά outlet ή/και   αφορολόγητων ειδών.

 • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται υπό τους ίδιους όρους με τους

οποίους παρελήφθησαν, με όλα τα συνημμένα και τις ετικέτες και με όλα τα παραστατικά  αγοράς (απόδειξη τιμολόγιο, κάρτα αλλαγής κλπ.)

 • Σε καμία περίπτωση, δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης
 • Τυχόν επιπλέον έξοδα σχετικά με την παραγγελία (για παράδειγμα: αντικαταβολή,

κόστος συσκευασίας δώρου κ.λπ.),

 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η «doromoo»

έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας, θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα βρίσκονται σε άλλη χώρα και όχι στη χώρα της

ιστοσελίδας μέσω του οποίου έγινε η παραγγελία, ο πελάτης θα επωμίζεται τα έξοδα οργάνωσης και αποστολής που είναι απαραίτητα για την αποστολή των προϊόντων απευθείας στον πωλητή.12.3 Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η «doromoo» Θα αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε, το πολύ μέσα σε 30 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.   Ο πωλητής θα χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των προϊόντων για σκοπούς πίστωσης. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει αρχικά επιλέξει να πληρώσει με αντικαταβολή, το καταβληθέν ποσό θα επιστρέφεται με τραπεζικό έμβασμα με χρέωση παραλήπτη – δικαιούχο, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της τραπέζης του.Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην «doromoo» το τίμημα από την Τράπεζα, η «doromoo» θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα, για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν, με τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό του πελάτη. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να μην τα δεχτεί ή να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.12.4 ΕΠΙΣΤΡΟΦEΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟIΑ ΘΕΩΡΟYΝΤΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚA ΚΑΤA ΤΗΝ ΠΑΡAΔΟΣΗΗ επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση, θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., απόδειξη λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος.Υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά, από την «doromoo», θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη.Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η «doromoo» κατάστημα έχει το δικαίωμα να μην τα δεχτεί ή να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.12.3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΔεν χωρεί υπαναχώρηση σε:

 1. Προϊόντα χωρίς τα παραστατικά αγοράς (απόδειξη,τιμολόγιο,κάρτα αλλαγής)
 2. Προϊόντα που έχουν στην περιγραφή τους την ένδειξη <<Δεν Επιστρέφεται>>
 • χρησιμοποιηθεί, φορεθεί, πλυθεί, λερωθεί ή καταστραφεί και δεν πρέπει να εμφανίζουν σημάδια χρήσης, και δεν πρέπει να είναι ελλιπής.
 1. σε σκισμένα, χαλασμένα ή σπασμένα προϊόντα
 2. Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προϊόντα περιποίησης, καλλυντικών, εσωρούχων, ιδικών βρεφικών ειδών, είδη προσωπικής φροντίδας και προϊόντα που έχουν παραβιαστεί ή έχει ανοιχτεί η αρχική τους συσκευασία, τα σκεύη φαγητού και προσωπικής φροντίδας (π.χ. εσώρουχα, καλλυντικά, θερμόμετρα κ.α.).
 3. εξατομικευμένα προϊόντα, προϊόντα παραγγελίας
 • κατεστραμμένα και ελλιπή προϊόντα
 • είδη που έχουν έκπτωση ή είναι σε προσφορά ή outlet ή αφορολόγητα είδη
 1. σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία του προϊόντος καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία. Η «doromoo», δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της, ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 2. Η παραγγελία πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία με τα καρτελάκια τους, στην συσκευασία και στα κουτιά τους όπως παραδόθηκαν.
 3. Σε περίπτωση μη αποδεκτών ή μη εγκεκριμένων επιστροφών τα προϊόντα θα επιστρέφονται στη διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας.
 4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και θα ερμηνεύεται βάσει αυτής. Κατά συνέπεια, η ερμηνεία, η εκτέλεση, η λήξη και οι όροι της συμβάσεως υπόκεινται αποκλειστικά στην Ελληνική Νομοθεσία και τυχόν διαφορές που προκύψουν από την σχέση που περιγράφει η παρούσα σύμβαση και για κάθε διαφορά που αφορά ή τυχόν προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τους χρήστες θα επιλύονται αποκλειστικά από τα Ελληνικά Δικαστήρια, αρμόδια δε ορίζονται τα Δικαστήρια της Ξάνθης.Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.14.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣΟ πωλητής  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους της παρούσης σύμβασης και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, να προβαίνει σε προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Ο πελάτης θα πρέπει να αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν κατά τη στιγμή της αγοράς. Η «doromoo» θα αναρτά διαδικτυακά, την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες o πελάτης έχετε ήδη κάνει. Η οποιαδήποτε μεταβολή και οι νεότεροι προβλεπόμενοι όροι της σύμβασης θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης στον ιστότοπο και για τις παραγγελίες που υποβάλλονται μετά από αυτήν την ημερομηνία. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστές σχετικές διεθνείς συνθήκες.Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «doromoo» στα πλαίσια των συναλλαγών της, από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη, τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «doromoo» δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς, για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή (η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης hacking στην ιστοσελίδα και στα δεδομένα της.Παρόλο που η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η «doromoo».Η «doromoo» δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή, μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.Η «doromoo» δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή / και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της. Τέλος, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων εμπορευμάτων.

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας.  Η «doromoo»   καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η ιστοσελίδα www.doromoo.gr να είναι εύχρηστη για όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από το φυλλομετρητή (browser) που επιλέγει να χρησιμοποιήσει καθώς και ανεξάρτητα από οποιονδήποτε ειδικό εξοπλισμό που ενδεχομένως να χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην εν λόγω ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η «doromoo», δε φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.Η «doromoo» στοχεύει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η «doromoo» δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι, για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, οι χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας τους, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας, ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της «doromoo», αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας.Ο πελάτης/χρήστης αποδέχετε, συμφωνεί και συνομολογεί ρητώς, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς,  ότι η εν γένει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας από αυτόν, θα γίνεται ως εξής:

 1. δεν θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με τρόπο που να προκαλεί άμεσα ή δυνητικά ζημία

σε αυτήν ή βλάπτει την διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητά της.

 1. δεν θα συμπεριλαμβάνει ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι

έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.

 • δεν θα συλλέγει δεδομένα μέσω ή από την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων

αυτόματης συλλογής, εξόρυξης ή εξαγωγής δεδομένων).

 1. δεν θα παραπλανεί ή ζημιώνει με κανέναν τρόπο την φήμη της «doromoo» ή

οποιονδήποτε τρίτο, χρήστη ή μη, προωθώντας ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες ή άλλως,

 1. δεν θα συμπεριλαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο υλικό το οποίο περιέχει ιούς

λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,κοινωνικά δικαιώματα χρηστών ή τρίτων. Επίσης δε θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για αντιγραφή αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, αποστολή, χρήση ή δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού που περιλαμβάνει ή σχετίζεται με κατασκοπία, ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό

 1. δεν θα αναδημοσιεύει υλικό από την ιστοσελίδα, χωρίς την άδεια της «doromoo» και

χωρίς την χρήση του συνδέσμου από τον οποίο προέρχεται.

 • δεν θα κάνει πώληση ή ενοικίαση υλικού από την ιστοσελίδα.
 • δεν θα κάνει αναπαραγωγή, αντιγραφή ή άλλου είδους εκμετάλλευσης του υλικού της

ιστοσελίδας για προσωπική ή εμπορική χρήση.

 1. δεν θα κάνει πώληση ή ενοικίαση υλικού από την ιστοσελίδα.
 2. δεν θα έχει γράφει, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό,

δυσφημιστικό, χυδαίο ή άσεμνο περιεχόμενο,

 1. δεν θα έχει περιεχομένο που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 • δεν θα αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δεν θα παραβιάζει με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, και τα ατομικά δικαιώματα τρίτων,
 • δεν θα δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
 • δεν θα προσβάλλει με κανένα τρόπο την προσωπικότητα τρίτων και δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή τρίτο,
 1. δεν θα έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
 • Τέλος οι χρήστες, θα παρέχουν με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail), την ταχυδρομική τους διεύθυνση ή/και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία.

Σε τυχόν περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω αναφερόμενων, η «doromoo» επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η παραβίαση των όρων χρήσης ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κακή χρήση αυτής της ιστοσελίδας, μπορεί να οδηγήσει σε ευθύνη των χρηστών να αποζημιώσουν την «doromoo» (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών, των υπαλλήλων και των δικαιοδόχων) για κάθε ζημία (θετική ή αποθετική) που προκύπτει από ή συνδέεται άλλως με αυτή την παραβίαση των Όρων Χρήσης ή / και την κακή χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, των εξόδων και της δικηγορικής αμοιβής.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός από όπου ορίζεται διαφορετικά, η εταιρεία «doromoo» είναι ιδιοκτησία της πνευματικής περιουσίας της ιστοσελίδας.  Σημειώνεται, ότι η «doromoo» επιδιώκει τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής της ιδιοκτησίας, στο μέγιστο βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται, ήτοι τα εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα υπηρεσιών της Εταιρείας, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, παιχνίδια, διαγωνισμοί, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, μεταδεδομένα, βάσεις δεδομένων (εφεξής: το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, είτε της «doromoo», είτε τρίτων συνεργαζομένων με την ««doromoo»  και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το περιεχόμενο, δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή, με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.Από την ανωτέρω απαγόρευση, εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά-προσωπική-ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «doromoo» ή τρίτων.Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.Οι χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της «doromoo»  λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.Τυχόν αναπαραγωγή, αναμετάδοση, τροποποίηση ή χρήση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας ή άλλη χρήση από την λεπτομερώς προβλεπόμενη σε αυτούς τους Όρους Χρήσης απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της «doromoo».

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρία, σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της ιστοσελίδας. Η παρούσα αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες, που μπορεί να συγκεντρώσει η «doromoo»  και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα.Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια, από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την «doromoo» , με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της, προκειμένου οι χρήστες της να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η «doromoo»  μέσω της ιστοσελίδας της, έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η «doromoo» , δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα www.doromoo.gr  είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του πελάτη, είναι σημαντικό να καταλάβει ότι πρέπει να μας παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες, που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από την «doromoo». Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων, από την ανωτέρω ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την «doromoo» και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία ο πελάτης/χρήστης παρέχει κατά τη διάρκεια των παραγγελιών  του, στην ιστοσελίδα.Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και της ελληνικής νομοθεσίας, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι παρόντες όροι, διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη, του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί την παραπάνω ιστοσελίδα.

 1. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η  ιστοσελίδα «doromoo», μπορεί να περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους ιστοτόπους τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η doromoo δεν ευθηνεται για το περιεχόμενο των άλλων ιστοτόπων και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που τυχόν θα προκύψει από το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Η «doromoo»,  αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με τη χρήση των συνδεμένων ιστοτόπων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται με ευθύνη του χρήστη/πελάτη. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται Η  «doromoo»,  για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Η doromoo  σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ή μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

 1. ΣΥΓΚEΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ

Η «doromoo», σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι, ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται, χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας «doromoo»  , να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, μόνο στη περίπτωση που θέλουν να προβούν σε κάποια παραγγελία.Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη, κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, μόνο όταν ο ίδιος τα παραχωρήσει οικειοθελώς, θα συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων, βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο, αποδεχόμενος την παρούσα, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του. Ειδικότερα, ο χρήστης θα αποδέχεται και θα συναινεί όπως η εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν. 2472/1997 ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3471/2006 και του κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, θα διατηρεί σε αρχείο τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που θα συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και της «doromoo» συναλλακτικής σχέσης, καθώς επίσης για γενικότερους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της «doromoo» , κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.Επιπλέον ο χρήστης θα δίδει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς την «doromoo», να του αποστέλλει με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημέρωση για προϊόντα, εκτός και αν επιλέξει ρητά τη μη λήψη ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο χρήστης, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), περιορισμού ή φορητότητας  των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 16 έως 20 του κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με την «doromoo»  στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση  info@doromoo.gr ή να απευθύνεται στο τηλέφωνο 0030 698 3293547 .Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, η «doromoo»  δεν θα προβεί, άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.

 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα «doromoo»  και προκειμένου να λάβει ο πελάτης/χρήστης τους προσωπικούς του κωδικούς, θα  του ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση και το τηλέφωνο του. Συμπληρωματικά μπορεί να του ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας, στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχει ζητήσει. Η «doromoo», κάνει χρήση των πληροφοριών που της δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου, μεταξύ άλλων,  να επικοινωνήσει μαζί του σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του, για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα και για ειδικές προσφορές. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αν θέλει ή όχι να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες από την «doromoo»  .Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι, κάθε φορά που τους καταχωρεί, του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία.Δίνετε η δυνατότητα στον πελάτη να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας (e-mail), όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο ίδιος ο πελάτης, μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση της «doromoo» , αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της «doromoo»  δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού, από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστούμε, στους χρήστες/πελάτες για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν το password τους σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης προτείνουμε να χρησιμοποιούν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

 1. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Όσον αφορά την αποστολή newsletter τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας. Αναλυτικότερα, όσοι από τους πελάτες συμπληρώσουν εκουσίως το e-mail τους (αναλαμβάνει και την ευθύνη εκχώρησης εξ ιδίας βούλησης προσωπικών τους στοιχείων), θα του αποσταλεί ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει. Εκεί, όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, από spam messages, θα ενημερώνετε κάθε φορά, εάν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις από την ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που ενεργοποιήσει την επιλογή, πιέζοντας τον υπερσύνδεσμο link που θα του δοθεί, θα διαγραφεί εύκολα και απλά από newsletter. Όπως προβλέπει επίσης η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει την δυνατότητα με τον ίδιο τρόπο να διαγραφεί από τη λίστα πιέζοντας το σχετικό σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται στο e-mail που θα του σταλεί στο πρώτο και σε κάθε επόμενο newsletter. Το newsletter θα το λαμβάνει μόνο σε περίπτωση που αναρτηθεί νέο άρθρο στην ιστοσελίδα ή αν υπάρξει κάποια ειδική προσφορά, έκπτωση ή προωθητική ενέργεια και όχι για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή και χωρίς λόγο. Δεν προβλέπεται και δεν θα γίνεται αποστολή newsletter εφόσον δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες ενέργειες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποστολής newsletter ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει εντός 24 ωρών από τη λήψη του μηνύματος τη διαχείριση του site στο info@doromoo.gr προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος επιβουλεύεται την ιστοσελίδα. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση δεν ευθύνεται  για οτιδήποτε αναφορικά με αυτή την αποστολή. Άλλωστε δεν τηρείται βάση δεδομένων σχετική με αυτό και για κανένα σκοπό. Η «doromoo» απαλλάσσονται κάθε ευθύνης, σε περίπτωση που τρίτος ανακτήσει με οποιαδήποτε μέθοδο κακόβουλα, το σχετικό υλικό χρησιμοποιώντας παράνομα ή νόμιμα τεχνικά μέσα. 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Η «doromoo», χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία των επισκεπτών στην ιστοσελίδα της, χωρίς να αποθηκεύει αναγνωρίσιμες πληροφορίες για αυτούς. Η χρήση των cookies (Google Analytics cookies), επιτρέπει στην  «doromoo», να αναγνωρίζει και να μετράει τον αριθμό των επισκεπτών και να παρακολουθεί την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας για τη βελτίωση του περιεχομένου και την προσαρμογή της στις “συνήθειες” των επισκεπτών στην πλοήγησή τους. Έτσι επιχειρείται μια συνολική βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας, εξασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν καλύτερα σε αυτή και μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν εύκολα αυτό που χρειάζονται.Τα cookies, είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web, στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή, για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη ή για τα αρχεία του και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή του έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμεί να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορεί να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζει για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή του. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της ιστοσελίδας της «doromoo» δεν επιθυμεί τη χρήση cookies, μπορεί να αποκλείσει τη δημιουργία τους από τις ρυθμίσεις του browser του.28.ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΓεγονός Ανωτέρας Βίας θα θεωρείται ότι σημαίνει:όλα εκείνα τα γεγονότα ή περιστατικά ή οι συνέπειες αυτών που ευρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής της «doromoo»  και που δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ή προληφθεί ή αποτραπεί ακόμα και με καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας εκ μέρους της «doromoo», ενδεικτικώς συμφωνείται ότι μπορούν να συνιστούν περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας τα ακόλουθα: φυσικές καταστροφές, πανδημίες, επιδημίες,  απεργίες, ανταπεργίες, απαγόρευση μετακίνησης, απαγόρευση πτήσεων, απαγορευτικό στα λιμάνια, λόγο ακραίων καιρικών συνθηκών, προβλημάτων εκτελωνισμού, πόλεμος, εξεγέρσεις, ταραχές, καθιζήσεις εδάφους, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, εκρήξεις, θραύσεις ή ατυχήματα σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις μεταφορών ή άλλες εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που περιλαμβάνει η παρούσα σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση Ανωτέρας Βίας η «doromoo»  απαλλάσσετε από την ευθύνη για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της κατά το μέτρο κατά το οποίο η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων οφείλεται στην Ανωτέρα Βία ή προκαλείται από αυτήν, με την προϋπόθεση ότι η «doromoo»  έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προβεί στη σχετική με την ανωτέρα βία ειδοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.»

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον πωλητή μέσω το info@doromoo.gr ή από το τηλέφωνο 0030 698 3293547.